English

Hakkımda


AYL?N L?VANEL?

??KADINI, YAZAR, SANATÇI

Aylin LivaneliAnkara'da do?an Aylin Livaneli ilk ve ortaokulu Stockholm'de International School of Stockholm'de okudu. Daha sonra ailesiyle birlikte Paris'e yerle?ti ve liseyi, Ecole Active Bilingue'de bitirdi. Lise y?llar?nda ?an dersleri de alan Aylin livaneli, liseden hemen sonra Türkiye'ye dönerek müzik hayat?na at?ld?; 20'li ya?lar?nda 5 albüme imza att? ve albüm sat??lar? yüzbinleri buldu. Aylin Livaneli ayn? zamanda bu süre içerisinde, ailesinin kurdu?u Interfilm adl? ?irkette çal??arak film prodüksyonunun inceliklerini ö?rendi. Livaneli daha sonra ilgisini çeken farkl? alanlara yönelmek isteyince müzi?i b?rakarak e?itimini sürdürme karar? ald? ve New York Üniversitesi'nde edebiyat okudu. Livaneli, New York'tan sonra Londra'ya yerle?erek London School of Economics and Political Science (LSE)'den mezun oldu.

Üniversite y?llar? s?ras?nda Hürriyet, Milliyet, Vatan gazetelerinde ve Aktüel dergisinde kö?e yaz?lar? yazan Aylin Livaneli ayr?ca, Stockholm'de geçirdi?i çocukluk y?llar?n? anltt??? "Sürgün Çocuklar Bahçesi" adl? deneme kitab?n? ç?kard?. Okuyucu taraf?ndan epey ilgi gören bu kitap kö?e yazarlar? taraf?ndan çok be?enildi.

2008 y?l?nda Türkiye'ye dönen Livaneli, Abba'n?n prodüktörlerinden Anders Hansson'la Stockholm'de kaydetti?i ve kendisi için "müzi?e kesin bir veda hediyesi anlam? ta??yan "Love is the Answer” adl? ?ngilizce albümü ç?kartt?.

Livaneli ailesinin 1987 y?l?nda kurdu?u INTERFILM ?irketini 2009 y?l?mda INTERFILM Media & Entertainment ad?yla yeniden faaliyete geçirdi. Bundan sonra medya, e?lence ve gösteri dünyas?nda sadece yönetici ve yat?r?mc? s?fatlar?yla yer alacak olan Livaneli genç bir giri?imci ve i?kad?n? olarak ileride farkl? yat?r?m alanlar?na da yönelmeyi planl?yor.